Kontakt:

: info@formulab135.com
: tel:+48 792 977 957
: tel:+48 602 119 666

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

FORMUŁA B 1-3-5

Regulamin platformy internetowej FORMUŁA B 1-3-5 (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

  I. Definicje
 • 1. Usługodawca: FORMUŁA B 1-3-5 Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Karpia 10, 61-619 Poznań.
 • 2. Platforma FORMUŁA B 1-3-5 (zwana dalej „Platformą”): platforma internetowa udostępniona pod adresem www..., za pomocą której Usługodawca oraz Użytkownicy umieszczają treści związane z realizowanymi przez nich działaniami;
 • 3. Użytkownik Platformy (zwany dalej „Użytkownikiem”): osoba korzystająca z Platformy;
 • 4. Administrator: Użytkownik Platformy odpowiedzialny za działanie platformy i posiadający uprawnienia do zarządzania kontami innych Użytkowników;
 • 5. Treści: materiały merytoryczne udostępniane w Platformie;
 • 6. Dane: dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz w trakcie korzystania z Platformy;
  II. Postanowienia ogólne
 • 1. Platforma jest przeznaczona do korzystania przez Użytkowników w celu uczestnictwa w imprezach sportowych oraz daje możliwość Użytkownikom umawiania się na rozgrywanie pojedynków towarzyskich. To wszystko przy pomocy systemu łączącego świat wirtualny z grą rzeczywistą.
 • 2. Rejestrując się na Platformie i zakładając konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 • 3. Platforma jest dostępna w trybie ciągłym, z zastrzeżeniem prawa do tymczasowych wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
 • 4. Do korzystania z Platformy konieczny jest komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do sieci Internet, posiadanie standardowego systemu operacyjnego, zainstalowanej standardowej przeglądarki internetowej oraz podłączonej kamery o odpowiednich parametrach. Szczegółowe wymagania zawarte są w punkcie....
 • 5. Do prawidłowego korzystania z Platformy wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej, które można usunąć poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w Polityce Prywatności.
  III. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 • 1. Udział w Turniejach i Ligach organizowanych przez Usługodawcę na podstawie odrębnych Regulaminów oraz możliwość umawiania się i rozgrywania meczów towarzyskich między Użytkownikami;
 • 2. Dostęp do treści i materiałów zawartych na Platformie – możliwość oglądania meczów na żywo i ich podglądu w późniejszym terminie, dostęp do statystyk Użytkowników i informacji na temat imprez sportowych
  IV. Logowanie do Platformy
 • 1. Użytkownik korzystający z Platformy może założyć konto i uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności Platformy.
 • 2. Każdy Użytkownik może założyć na Platformie tylko jedno konto.
 • 3. Podczas zakładania konta należy wypełnić Formularz rejestracyjny.
 • 4. Zabrania się umieszczania w Formularzu treści o charakterze bezprawnym.
 • 5. Aby wysłać Formularz rejestracyjny i zakończyć procedurę rejestracyjną, niezbędna jest akceptacja Regulaminu Platformy i Polityki prywatności.
 • 6. Po wypełnieniu i wysłaniu Formularza, na adres e-mail podany w Formularzu zostanie dostarczony mail aktywacyjny. Po aktywacji konta proces rejestracji dobiega końca.
 • 7. Po zakończeniu rejestracji i założeniu konta, Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego profilu na Platformie, za pomocą którego może uczestniczyć w rozgrywkach organizowanych przez Usługodawcę, a także komunikować się z innymi Użytkownikami w celu rozegrania meczu towarzyskiego;
 • 8. Z poziomu swojego konta, Użytkownik będzie mógł korzystać ze wszystkich możliwości, jakie oferuje Platforma; (....tutaj może coś o możliwości zdobywania nagród)
  V. Zakres użytkowania
 • 1. Przeznaczeniem Platformy jest jej wykorzystanie do organizacji imprez sportowych i danie Użytkownikom możliwości umawiania się na rozgrywanie pojedynków towarzyskich i…(tutaj może coś o możliwości zdobywania nagród);
 • 2. Platforma została stworzona w celach rekreacyjnych, umożliwiających Użytkownikom aktywne spędzanie wolnego czasu i rywalizację na różnych poziomach zaawansowania;
 • 3. Dostęp do treści i materiałów zamieszczonych na Platformie jest bezpłatny, a udział w rozgrywkach oferowanych przez Usługodawcę jest płatny na podstawie odrębnych regulaminów;
 • 4. Korzystanie z dostępu do Platformy, materiałów i innych usług dostępnych na Platformie jest dobrowolne;
 • 5. Platforma może być używana jedynie do celów zgodnych z przeznaczeniem określonym w Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także:
 • (a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • (b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • 6. Użytkownik może korzystać z Platformy oraz zamieszczonych w niej materiałach na zasadach Creative Commons: Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY NC ND), z zastrzeżeniem, że Użytkownik nie ma prawa kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania oprogramowania Platformy oraz towarzyszącej im dokumentacji.
 • 7. Zabronione jest publikowanie na Platformie jakichkolwiek treści i materiałów (w tym materiałów zdjęciowych i filmowych), które mogłyby naruszać prawa osób trzecich w szczególności autorskie prawa majątkowe. Publikacja wspomnianych treści i materiałów może odbywać się wyłącznie za zgodą ich twórcy lub innego dysponenta tych praw.
  VI. Imprezy sportowe(turnieje, ligi itp.)
 • 1. Zarejestrowani Użytkownicy Platformy mogą brać udział w imprezach sportowych organizowanych przez Usługodawcę na podstawie odrębnych regulaminów.
 • 2. W przypadku organizacji imprez sportowych, informacje o nich będą umieszczone na Platformie i wysyłane do Użytkownika na adres e-mail podany przy rejestracji.
  VII. Wymagania techniczne, zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet
 • 1. W celu skorzystania z Platformy i systemu informatycznego umożliwiającego udział w rozgrywkach Usługodawcy, Użytkownik musi spełnić co najmniej poniższe wymagania techniczne:
 • (a) dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym z dostępem do sieci internetowej;
 • (b) posiadać kamerę o parametrach:...;
 • (c) posiadać konto e-mail;
 • (d) posiadać dostęp do witryn www za pośrednictwem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki stron WWW;
 • (e) posiadać nowoczesną przeglądarkę internetową, która wspiera najnowsze technologie HTML 5 i CSS 3.
 • 2. Niespełnienie przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w punkcie powyżej (w szczególności odmienna lub niekompletna konfiguracja sprzętu komputerowego i audiowizualnego lub oprogramowania) może prowadzić do braku możliwości korzystania z Platformy.
 • 3. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych na podstawie Regulaminu nie wiąże się dla Użytkownika ze szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, poza tymi, które powszechnie występują przy korzystaniu z publicznej sieci teleinformatycznej.
  VIII. Odpowiedzialność Usługodawcy
 • 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
 • (a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z dostępu do usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
 • (b) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim będące następstwem podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych na formularzu rejestracyjnym;
 • c) za brak możliwości skorzystania z Platformy spowodowany niespełnieniem przez Użytkownika wymagań technicznych wskazanych w punkcie VII, ust 1 niniejszego Regulaminu.
  IX. Składanie reklamacji
 • 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących dostępu do Platformy oraz innych usług. Reklamacje mogą być składane w szczególności z tytułu braku lub nienależytego dostępu do usług.
 • 2. Użytkownik zgłasza wszelkie nieprawidłowości związane z wykorzystywaniem platformy na adres e-mail .....
 • 3. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich wystąpienia na miarę możliwości technicznych w terminach określonych przez zewnętrznego dostawcę Platformy.
 • 4. Usługodawca nie gwarantuje, że oprogramowanie i treści znajdujące się na platformie spełnią oczekiwania i wymagania Użytkownika oraz że ich funkcjonowanie na urządzeniu Użytkownika będzie całkowicie wolne od błędów i że jest ono zgodne z każdym systemem operacyjnym, na którym jest używany. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne szkody Użytkownika poniesione w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania platformy.
  X. Postanowienia końcowe
 • 1. Zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie.
 • 2. Usługodawca może zakończyć działanie Platformy w każdym czasie.
 • 3. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączania dostępu do Platformy w celu wykonania niezbędnych prac związanych z utrzymaniem i ulepszeniem oprogramowania i treści. Administrator dołoży wszelkich starań, aby częstotliwość i czas wstrzymania świadczenia usługi były jak najmniej uciążliwe dla użytkownika